Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản thu hồi sản phẩm:
+ Trong vòng 24h kể từ lúc nhận hàng.
+ Sản phẩm vẫn còn giữ nguyên tình trạng ban đầu.
+ Yêu cầu hình ảnh lỗi của sản phẩm.